Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης του ασθενούς στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον που διαφέρει σημαντικά από οικογένεια σε οικογένεια.