Δήλωση πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων - Ενημέρωση για την  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Ενημέρωση  για  δικαιώματα

Η Ανέλιξη α.ε είναι πάροχος υγείας και συγκεκριμένα Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες Αποκατάστασης – Αποθεραπείας και Ημερήσιας Νοσηλείας. Η Ανέλιξη α.ε. συμμορφώνεται με  το σύνολο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Προστατεύουμε  το απόρρητο των πληροφοριών και την ιδιωτικότητά σας και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικής κατηγορίας δεδομένων όπως είναι τα δεδομένα υγείας, με νόμιμο, θεμιτό, ασφαλή και διαφανή τρόπο, έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αναγκαίες και δίνονται από εσάς (ενδέχεται να δοθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας, συνοδό) κατά περίπτωση και ανάλογα με την υπηρεσία που λαμβάνετε από εμάς (δηλαδή υπηρεσίες από φυσίατρο, από φυσικοθεραπευτή, από εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό) και πάντα στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Δεδομένα που θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε, για να σας παρέχουμε τις  εξειδικευμένες υπηρεσίες μας είναι τα προσωπικά σας στοιχεία όπως για παράδειγμα : Όνομα, επίθετο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, αριθμός μητρώου ασφάλισης (Α.Μ.Α), ασφαλιστικός φορέας, ΑΦΜ (για την περίπτωση που απαιτηθεί η έκδοση παραστατικού για τις υπηρεσίες μας)  ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου για λόγους ταυτοποίησης όταν μας υποβάλλετε ένα αίτημα (στα έντυπα ταυτοποίησης περιλαμβάνονται και άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγμα ο αριθμός δελτίου ταυτότητας), στοιχεία επικοινωνίας όπως για παράδειγμα: τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή και σταθερό), ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, δεδομένα υγείας (όπως είναι για παράδειγμα το ιατρικό ιστορικό, παθήσεις), πληροφορίες για παράγοντες που έχουν σχέση με την αποκατάσταση (π.χ. για κάποιες περιπτώσεις ασθενών πως γίνεται η πρόσβαση στο σπίτι) στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχουμε, μπορεί να συλλεχθούν κατά περίπτωση ειδικότερες πληροφορίες και πάντα με το κριτήριο της αναγκαιότητας,  ως προς τις υπηρεσίες κοινωνικής λειτουργού (π.χ. η πληροφορία εάν εργάζεται ο ασθενής) ως προς τις υπηρεσίες  ψυχολογικής στήριξης (π.χ για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει  ο ασθενής), ως προς τις υπηρεσίες εργοθεραπείας και  λογοθεραπείας (π.χ. η πληροφορία εάν κάποιος είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας).

Σημείωση για παιδιά: Ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά που θα χρειασθεί να φροντίσουμε στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας μόνο με την προϋπόθεση  της συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Σημείωση για συνοδούς ασθενών: Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα (όνομα, επίθετο και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας πχ τηλέφωνο)  και μόνον για την περίπτωση που παραστεί κάποια  ανάγκη επικοινωνίας σχετικά με τον ασθενή. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται και στον συνοδό του ασθενούς κατά το τμήμα που τον αφορά (προστασία προσωπικών δεδομένων, ενημέρωση για τα δικαιώματά του κλπ). Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια στην εταιρεία μας, δεν κοινοποιούνται και διαγράφονται/καταστρέφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη η επικοινωνία.

Αναγκαιότητα συλλογής και επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σκοποί και νομικές βάσεις.

 Εάν δεν μας δηλώσετε τα αναγκαία στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα δεδομένα υγείας τα επεξεργαζόμαστε μόνον όταν έχουμε νόμιμο λόγο. Επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα αποκατάστασης-αποθεραπείας και ημερήσιας νοσηλείας (κατά περίπτωση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από φυσίατρο, για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, για την παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας, για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, για την παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο για την παροχή υπηρεσιών από κοινωνική λειτουργό, για παροχή υπηρεσιών υδροθεραπείας, πισίνα, για την μετακίνηση σας από το σπίτι σας προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το αντίθετο, για σκοπούς  επικοινωνίας για τον προγραμματισμό ραντεβού/συνεδριών, επεξεργασία που αφορά τις τυχόν πληρωμές σας προς εμάς για τις υπηρεσίες που λάβατε και ότι τυχόν άλλο απαιτηθεί στο πλαίσιο του νόμου για την παροχή των υπηρεσιών μας).  

Επεξεργασία των δεδομένων υγείας που είναι αναγκαία για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας, ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών,  ή για τη διαφύλαξη  ζωτικού σας συμφέροντος. Τα δεδομένα υγείας σας υπόκεινται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Επεξεργασία  με σκοπό να συμμορφωθούμε με  νόμιμες συμβατικές υποχρεώσεις μας με τον ΕΟΠΥΥ, με  νόμιμες υποχρεώσεις μας  που διέπουν την άδεια και το σκοπό λειτουργίας μας, με πράξεις δικαστικών αρχών, για να ανταποκρινόμαστε  σε αιτήματα που απορρέουν από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για να ανταποκρινόμαστε σε οποιοδήποτε άλλο αίτημά σας, για την εκτέλεση σύμβασης, για την προστασία εννόμων συμφερόντων (τέτοια παραδείγματα είναι  η συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για προστασία, ο έλεγχος  της ασφάλειας των πληροφοριακών μας  συστημάτων, η προάσπιση  νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και Δικαστηρίου). Επειδή δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ συμπλήρωση αξιολογητικού εντύπου των υπηρεσιών μας). Σε μία τέτοια περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε με δήλωση που θα αποστείλετε προς την εταιρεία Ανέλιξη α.ε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας. Για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα διαβιβάζονται στον ΕΟΠΥΥ, επίσης ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες αρχές εφόσον απαιτείται από το νόμο, από δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη του κράτους με την οποία οφείλουμε να συμμορφωθούμε. Μπορεί να χρησιμοποιούμε συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών που επιβάλλεται να λάβουμε βάσει νόμου ή εννόμου συμφέροντος οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες και μόνον για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για λογαριασμό της εταιρείας μας. Ενδέχεται δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα να λάβουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εάν πληρώνετε μέσω καρτών, δικηγόροι της εταιρείας στο πλαίσιο της ανάθεσης εντολής μας προκειμένου να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση δικαιωμάτων μας ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων. Οι συνεργάτες της Ανέλιξης α.ε. δεσμεύονται συμβατικά από ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η Ανέλιξη α.ε. δεν προβαίνει σε πώληση, ούτε σε άλλη διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Ανέλιξη α.ε δεν προβαίνει σε καμία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της, ούτε διαβιβάζει τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς.

Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα: Η Ανέλιξη α.ε. διατηρεί τα δεδομένα σας για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και σύμφωνο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, για να συμμορφωθεί με υποχρέωση που  επιβάλλεται εκ του νόμου (όπως για είναι για παράδειγμα η τήρηση του ιατρικού αρχείου  για δέκα (10) χρόνια από την τελευταία φορά που λάβατε τις υπηρεσίες μας). Ενδέχεται ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων σας να παραταθεί, για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας  ενώπιον Αρμόδιων Αρχών και Δικαστηρίων. Όταν δεν θα είναι αναγκαίο να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστρέψουμε με ασφάλεια.

Σχετικά με την ιστοσελίδα - Cookies

 Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Η Google είναι τρίτη ως προς εμάς και έχει δική της πολιτική προστασίας απορρήτου. Τα στοιχεία που έρχονται σε γνώση μας από εσάς τους χρήστες που επισκέπτεσθε  την ιστοσελίδα μας  δεν μας παρέχουν καμία απολύτως πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ο ιστότοπος αυτός  χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies  είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή  (browser) που χρησιμοποιείτε.  Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας καθώς και να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευθεί. Εάν προβείτε στις παραπάνω ενέργειες υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες  για τα cookies  μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org. Η εταιρεία Ανέλιξη α.ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης της σελίδας, ο οποίος και την επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, η εταιρεία Ανέλιξη α.ε. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής  θα παρέχονται χωρίς διακοπή.

 Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας:  Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας (εφόσον μας έχετε δώσει) στο οποίο αναφερόμασθε και πιο πάνω, έχετε και τα ακόλουθα δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γνώση εάν η Ανέλιξη α.ε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (πληροφορίες για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για το σκοπό της επεξεργασίας τους, για τυχόν  αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, για το διάστημα αποθήκευσης, από που συλλέχθηκαν, να ζητήσετε  κάποιο αντίγραφο), έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση δεδομένων εφόσον είναι ανακριβή ή να αιτηθείτε τη συμπλήρωσή τους εφόσον είναι ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τον περιορισμό ότι δεν διατηρούμε νόμιμο λόγο που μας υποχρεώνει να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα της εναντίωσης σας για συγκεκριμένους λόγους, με την προϋπόθεση, ότι δεν έχουμε κάποιο νόμιμο λόγο να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή πρόκειται για το δικαίωμα σας να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή). Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ), εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής είναι : Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]  

  Λοιπές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας: Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν έντυπο, ιδίως εάν επέλθει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα η εταιρείας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, διαθέτουμε για τη διευκόλυνσή σας ειδικό έντυπο, το οποίο μπορείτε να παραλάβετε από την έδρα της εταιρείας, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για να σας αποσταλεί. Επίσης η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται ατελώς (με την επιφύλαξη να μην γίνεται άσκοπη επανάληψη καθόσον σε μία τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να καταβάλλετε κάποιο χρηματικό ποσό για τη διαχείριση αυτή). Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών με την επιφύλαξη παράτασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος υπό τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα απαιτηθεί να αποδείξετε ότι είστε το Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου η Ανέλιξη α.ε. να συμμορφωθεί προς την νομική υποχρέωση που έχει για την ταυτοποίηση σας. Στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας αυτής μπορεί να σας ζητηθεί κάποιο αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ΑΔΤ, Διαβατήριο). Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης υπό στοιχεία: [email protected]        

Στοιχεία επικοινωνίας της Ανέλιξης α.ε : Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, Σπύρου Μήλιου και Ηφαίστου αρ. 30, ΤΚ 12462, τo τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας είναι 210 5573959. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: [email protected]